Kho dữ liệu NOAH LEGEND là nơi tập hợp các tài liệu về NOAH LEGEND, nhà máy, nguốn gốc của sản phẩm. Các thông tin liên quan được sắp xếp theo từng danh mục cụ thể và liên kết minh chứng về phản hồi của người dùng, phân tích của chuyên gia, tài liệu, các chứng chỉ, v.v…